2006

Εγχειρίδιο 1029/2006 (01/02/2006)

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 2006. (εγχειρίδιο)

Εγχειρίδιο 1030/2006 (03/01/2006)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας για ακίνητα που υπάρχουν την 1/1/2006 – Εγχειρίδιο.

Εγχειρίδιο 1031/2006 (01/03/2006)

Φορολογικός οδηγός εντύπων και δικαιολογητικών (εγχειρίδιο).

Εγχειρίδιο 1032/2006 (01/04/2006)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων

Εγχειρίδιο 1036/2006 (19/01/2006)

Ι. Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 32 του Ν.2238/1994)

Εγχειρίδιο 1037/2006 (19/01/2006)

II. Πινάκων Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους εμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγορές. (άρθρο 32 του N.2238/1994).