2006

Έγγραφο 108/2006 (11/01/2006)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 108/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1, 4, 6 και 7, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) 1, 14, 17, 32, 33, και 39, και τη διερμηνεία 6 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)

Έγγραφο 1329/2006 (08/09/2006)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 της επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διερμηνείες 8 και 9 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ).

Έγγραφο 708/2006 (08/05/2006)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2006 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2006 της επιτροπής της 8ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 21 και τη διερμηνεία 7 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ).

Έγγραφο eddpxp_11/2006 (02/11/2006)

Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου

Έγγραφο eddpxp_12/2006 (30/11/2006)

Συμφωνίες για παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών

Έγγραφο eddpxp_12/2006 (30/11/2006) ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Συμφωνίες για παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών

Έγγραφο eddpxp_8/2006 (12/01/2006)

Πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2

Έγγραφο eddpxp_9/2006 (01/03/2006)

Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων

Έγγραφο Α41/2006 (20/04/2006)

Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.

Έγγραφο Α42/2006 (19/12/2006)

Εισφορές Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2006.