2006

Απόφ. 1/2006 (18/12/2006)

Χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί κινητών αξιών σε λογιστική μορφή και του συστήματος άυλων τίτλων.1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008, 23/3/2009, 22/06/2009, 4/11/2009 και 28/1/2010 αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.)

Απόφ. 11142200/8853/0016/2006 (27/12/2006)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών.

Απόφ. 12066/2006 (23/10/2006)

Επανέλεγχος υποθέσεων που ελέγχθηκαν από τις υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε., καθορισμός κριτηρίων επιλογής υποθέσεων προς επανέλεγχο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία αυτού.

Απόφ. 12652/2006 (03/10/2006)

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Απόφ. 12653/2006 (03/10/2006)

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία Σύλλογοι κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Απόφ. 12655/2006 (03/10/2006)

Καθορισμός αποδοχών προσωπικού Ιπποφορβείων όλης της χώρας.

Απόφ. 31731/2006 (22/12/2006)

Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το Α΄ εξάμηνο 2007.

Απόφ. 32400/2006 (05/10/2006)

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Απόφ. 329513/2006 (14/12/2006)

Κατάργηση της υπ΄ αριθμ. 282282/23.12.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1963) κοινής υπουργικής απόφασης «Είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛΓΑ, των κτηνοτρόφων, μέσω της Δήλωσης Εκτροφής και χορήγηση σε αυτούς Ασφαλιστικής Ενημερότητας» και της υπ΄ αριθμ. 243951/11.1.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄11) τροποποιητικής της.

Απόφ. 33400/2006 (05/10/2006)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών.