2007

Νόμος 3525/2007 (26/01/2007)

Πολιτιστική Χορηγία.

Νόμος 3548/2007 (20/03/2007)

Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις

Νόμος 3550/2007 (26/03/2007)

Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3552/2007 (04/04/2007)

Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3554/2007 (16/04/2007)

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3583/2007 (28/06/2007)

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3592/2007 (19/07/2007)

Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3581/2007 (28/06/2007)

Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3586/2007 (10/07/2007)

Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Νόμος 3607/2007 (01/11/2007)

Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις.