2007

Απόφ. Αρείου Πάγου 1005/2007 (18/01/2007)

Κάθε υπάλληλος της Α.Ε., όταν καταρτίζει δικαιοπραξία, ενεργεί άμεσος αντιπρόσωπος της μόνον, εφόσον οι εξωτερικές εκδηλώσεις της δράσης του οι εμφανιζόμενες στο κοινό παρέχουν την εντύπωση, ότι του έχει ανατεθεί η σύσταση της.

Απόφ. Αρείου Πάγου 114/2007 (20/01/2007)

Ο χρηματιστής ασκεί το δημόσιο λειτούργημα της χρηματιστηριακής παραγγελίας -ειδικότερης μορφής της εμπορικής παραγγελίας.

Απόφ. Αρείου Πάγου 116/2007 (19/07/2007)

Η αρχή της μη ευθύνης των διοικούντων Α.Ε. κάμπτεται και δεν ισχύει, όταν υπάρχει πταίσμα τους από αδικοπραξία.

Απόφ. Αρείου Πάγου 118/2007 (05/07/2007)

Εργασιακές σχέσεις - Καθυστέρηση καταβολής αποδοχών μισθωτού - Εξαναγκασμός σε παραίτηση.

Απόφ. Αρείου Πάγου 141/2007 (02/10/2007)

Εργατικό ατύχημα - Ηθική βλάβη - Παραγραφή αξιώσεων από αδικοπραξία - Ένσταση παραγραφής.

Απόφ. Αρείου Πάγου 142/2007 (25/09/2007)

Ο υποκατάστατος του Δ.Σ. της Α.Ε. ενεργεί ως όργανο της και δεν έχει ανάγκη ειδικής πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1485/2007 (05/07/2007)

Εργασιακές σχέσεις - Εργατικές αξιώσεις.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1671/2007 (08/09/2007)

Ομαδικές απολύσεις - Ακυρότητα.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1681/2007 (05/07/2007)

Εργατικές διαφορές.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1731/2007 (05/07/2007)

Δανεισμός εργαζομένου - Εργατικό ατύχημα - Ψυχική οδύνη.