2007

Αρ.Πρωτ 1060945/2007 (21/12/2007)

Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης αστικής εταιρίας.

Αρ.Πρωτ 1103246/2007 (27/12/2007)

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις υγρών καυσίμων σε εκμεταλλευτές επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

Αρ.Πρωτ 1104429/2007 (21/12/2007)

- Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που αποκτά κάτοικος Ελλάδας από εκμίσθωση ακινήτων που βρίσκονται στις ΗΠΑ.- Εφαρμογή της Σύμβασης Ελλάδας- Η.Π.Α. για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος (Ν.Δ. 2548/1953 - Φ.Ε.Κ.231/Α727.08.53 και Ν.Δ. 4383/1964-Φ.Ε.Κ.189/Α702.11.1964).

Αρ.Πρωτ 1107650/2007 (24/12/2007)

Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66α του Ν. 2190/1920.

Αρ.Πρωτ 1111177/2007 (28/12/2007)

Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής (α΄ κατοικία) στην Ελλάδα από αλλοδαπό κάτοικο εξωτερικού. Αποδοχή ανακλητικών δηλώσεων.

Αρ.Πρωτ 1112576/2007 (31/12/2007)

Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την αποστολή αγαθών μέσω επιχείρησης πρακτορείας μεταφορών και ταχυμεταφορών.

Αρ.Πρωτ 1112914/2007 (31/12/2007)

Έκδοση τιμολογίου για πολιτιστική χορηγία του Ν. 3525/2007.

Αρ.Πρωτ 1114362/2007 (28/12/2007)

Ανάλωση κεφαλαίου.

Αρ.Πρωτ 1117605/2007 (28/12/2007)

Εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους σε ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες σε Τεχνική Εταιρεία.

Αρ.Πρωτ 1118794/2007 (28/12/2007)

Κάλυψη ή περιορισμός προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων με δάνειο.