2007

ΠΟΛ. 1143/2007 (06/12/2007)

Τροποποίηση της ΑΥΟ 024838/1697/292/Β0014/ΠΟΛ. 1046/8.3.2007, ως προς το χρόνο υποβολής Τροποποιητικών Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2006, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω διόρθωσης ποσών που αφορούν τα προϊόντα καπνό και βαμβάκι.

ΠΟΛ. 1144/2007 (06/12/2007)

Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών.

ΠΟΛ. 1145/2007 (07/12/2007)

Καθιέρωση νέων Κωδικών Αριθμών Εσόδων Κ.Α.Ε. ως προς τους παρακρατούμενους φόρους επί δικαιωμάτων, τόκων και λοιπών εισοδημάτων που καταβάλλουν ημεδαπά πρόσωπα στην αλλοδαπή.

ΠΟΛ. 1146/2007 (07/12/2007)

Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων.

ΠΟΛ. 1147/2007 (11/12/2007)

Τύπος και περιεχόμενο της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004.

ΠΟΛ. 1148/2007 (11/12/2007)

Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004.

ΠΟΛ. 1149/2007 (11/12/2007)

Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 (τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφανείας έως 100μ2 και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών στο θαλάσσιο χώρο).

ΠΟΛ. 1150/2007 (10/12/2007)

Εποπτεία Υπηρεσιών και παρακολούθηση του έργου και της αποτελεσματικότητας.

ΠΟΛ. 1151/2007 (14/12/2007)

Αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-4 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών- Απαλλαγή πρώτης κατοικίας- Ενιαίο τέλος ακινήτων- Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις».

ΠΟΛ. 1152/2007 (14/12/2007)

Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής.