2007

Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 382/2007 (17/10/2007)

Δυνατότητα ή μη έκδοσης εταιρικών μεριδίων (υπέρ το άρτιο) από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τρόπος λογιστικής αντιμετώπισης.

Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 498ΑΠ/2007 (18/12/2007)

Συλλογή- βιομηχανοποίηση και διοχέτευση αποβλήτων.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 370ΑΠ/2007 (16/10/2007)

Λογιστικός χειρισμός για την επιστροφή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με την μορφή αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3220/2004.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 404/2007 (06/11/2007)

Επιχορηγήσεις Νόμου 3229/2004.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 475ΑΠ/2007 (06/12/2007)

Λογιστική παρακολούθηση αγοράς τηλεκαρτών.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 495/2007 (11/12/2007)

Λογιστικός χειρισμός από Κ/Ξ αγοράς οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση οικοδομής και πώληση διαμερισμάτων.