2007

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2068/2007 (15/09/2007)

Συλλογική Σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των συντακτών - μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, που απασχολούνται στις καθημερινές επαρχιακές εφημερίδες μελών της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων και Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 2071/2007 (01/11/2007)

Συλλογική σύμβαση περί των όρων αμοιβής και εργασίας των συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 83/2007 (14/09/2007)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της Χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 84/2007 (26/09/2007)

Συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΠΕ) απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 85/2007 (26/09/2007)

Συλλογική σύμβαση εργασίας των βασικών μισθών των τεχνικών υπαλλήλων καπνού Ελλάδος (πραγματογνωμόνων - εξπερ) και των βοηθών αυτών.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 86/2007 (04/10/2007)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος - των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 87/2007 (02/10/2007)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 88/2007 (02/11/2007)

Συλλογική σύμβαση εργασίας κοινωνικών λειτουργών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της χώρας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 89/2007 (07/11/2007)

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργοδηγών - σχεδιαστών, βιομηχανίας, βιοτεχνίας.

Π.Κ. Σ.Σ.Ε. 90/2007 (29/11/2007)

Συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2007 της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.