2007

Εγχειρίδιο 1038/2007 (15/02/2007)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2007.

Εγχειρίδιο 1039/2007 (15/02/2007)

Οδηγίες για την υποβολή και σύνταξη της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2007 (Έντυπο Ε9).

Εγχειρίδιο 1040/2007 (15/02/2007)

Συνοπτικός οδηγός σχετικά με το ΦΠΑ στα ακίνητα.

Εγχειρίδιο 1041/2007 (26/02/2007)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων

Εγχειρίδιο 1042/2007 (26/02/2007)

Φ.Π.Α. Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2006 (009/06).

Εγχειρίδιο 1043/2007 (27/02/2007)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας οικον. Έτους 2007.

Εγχειρίδιο 1044/2007 (05/03/2007)

Εγχειρίδιο απαντήσεως στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θάματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Εγχειρίδιο 1045/2007 (12/03/2007)

Χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

Εγχειρίδιο 1046/2007 (25/02/2007)

Φορολογικός οδηγός φυσικών προσώπων για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007.

Εγχειρίδιο 1047/2007 (12/03/2007)

Φορολογικός οδηγός εντύπων και δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται από τα φυσικά πρόσωπα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. Έτους 2007.