2007

Έγγραφο 1/2007 (28/06/2007)

«Δικαιολογητικά για την απόκτηση της ιδιότητας του συμβούλου, δήλωση για αποχώρηση στελέχους του συμβούλου», όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με την από 23-10-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.

Έγγραφο 1347/2007 (16/11/2007)

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 8

Έγγραφο 1358/2007 (21/11/2007)

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 8

Έγγραφο 2/2007 (28/06/2007)

«Διαδικασία και δικαιολογητικά για την ένταξη κινητών αξιών στη διαπραγμάτευση της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με την από 23-10-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.

Έγγραφο 2599/2007 (02/11/2007)

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Έγγραφο 3/2007 (28/06/2007)

«Καθορισμός Περιεχομένου Πληροφοριακού Εγγράφου για την Ένταξη στη Διαπραγμάτευση της Εναλλακτικής Αγορά του Χ.Α » όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με την από 23-10-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.

Έγγραφο 4/2007 (28/06/2007)

«Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με την από 23-10-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.

Έγγραφο 5/2007 (28/06/2007)

Κατάλογος χρεώσεων εναλλακτικής αγοράς του Χ.Α. όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΧΑ στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 29-1-2009.

Έγγραφο 6/2007 (28/06/2007)

Σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων εταιριών στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Έγγραφο 610/2007 (01/06/2007)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 610/2007 της επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 10 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ).