2007

Απόφ. 10587/2007 (27/02/2007)

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργανισμούς κ.λπ. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

Απόφ. 10945/2007 (10/04/2007)

Καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου.

Απόφ. 1122371/2007 (31/12/2007)

Έννοια επιβράβευσης κατ΄ άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 2328/1995, όπως ισχύει.

Απόφ. 13377/2007 (29/11/2007)

Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 35/2007 "Ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας".

Απόφ. 1417/2007 (02/03/2007)

Ύψος Συνεγγητικού Κεφαλαίου για το έτος 2007.

Απόφ. 1459/2007 (27/12/2007)

Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Απόφ. 2459/2007 (27/12/2007)

Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

Απόφ. 34419/2007 (14/03/2007)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών.

Απόφ. 3459/2007 (27/12/2007)

Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση.

Απόφ. 352511/2007 (19/11/2007)

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων έτους 2007.