2008

Νόμος 3631/2008 (29/01/2008)

Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3647/2008 (29/02/2008)

Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους.

Νόμος 3660/2008 (07/05/2008)

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3661/2008 (19/05/2008)

Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3668/2008 (18/06/2008)

Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του N.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3721/2008 (26/11/2008)

Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006.

Νόμος 3732/2008 (24/12/2008)

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009.

Νόμος 3714/2008 (07/11/2008)

Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3723/2008 (09/12/2008)

Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις.