2008

Απόφ. Αρείου Πάγου 1235/2008 (01/09/2008)

Οι αξιώσεις αποζημίωσης εκ της θαλάσσιας διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση των Βρυξελλών.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1237/2008 (01/10/2008)

Επί συμβατικής παραχώρησης της εκμετάλλευσης επιχείρησης σε τρίτο.

Απόφ. Αρείου Πάγου 15/2008 (15/02/2008)

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, τρόπος λύσης.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1624/2008 (01/08/2008)

Επέρχεται ίαση άκυρης απόφασης της Γ.Σ. της Α.Ε. και όταν ελήφθη κατά καράβαση των περί συγκρότησης και απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1930/2008 (01/10/2008)

Με τη μονομερή από τον εργοδότη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του μισθωτού.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1934/2008 (01/09/2008)

Με την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού επιχείρησης από τον εργοδότη συνάπτεται γνήσια σύμβαση υπερ τρίτου.

Απόφ. Αρείου Πάγου 251/2008 (10/10/2008)

Βλαπτική μεταβολή όρων συμβάσεως εργασίας - Προσβολή προσωπικότητας μισθωτού.

Απόφ. Αρείου Πάγου 820/2008 (01/04/2008)

Για δάνεια ή πιστώσεις σε βιομηχανικές ή άλλες επιχειρήσεις.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 11095/2008 (06/05/2008)

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του Ν. 3655/2008 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 26028/2008 (20/10/2008)

Κανόνες Επενδυτικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.