2008

Αρ.Πρωτ 1087848/2008 (31/12/2008)

Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών Δ.Σ ανώνυμης εταιρείας και εταίρων Ε.Π.Ε..

Αρ.Πρωτ 1103022/2008 (22/12/2008)

Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων βάσει σύμβασης.

Αρ.Πρωτ 1104795/2008 (18/12/2008)

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.3220/2004.

Αρ.Πρωτ 1108608/2008 (18/12/2008)

Φορολογικές υποχρεώσεις, που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 2 του Ν. 3220/2004, μέρος του οποίου ανακλήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.

Αρ.Πρωτ 1112907/2008 (23/12/2008)

Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη διαπίστωση ποσοτικών διαφορών.

Αρ.Πρωτ 1113554/2008 (19/12/2008)

Δεν προκύπτει εισόδημα από ακίνητα, αν κατά τη διάρκεια επαγγελματικής μίσθωσης δεν καταβάλλονται μισθώματα λόγω νομικού ελαττώματος του μισθίου.

Αρ.Πρωτ 1115764/2008 (19/12/2008)

Υποχρέωση ή μη φύλαξης Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ).

Αρ.Πρωτ 1122684/2008 (22/12/2008)

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. ιδ΄ του άρθρου 18 του Ν. 2238/1994.

Αρ.Πρωτ 1122727/2008 (19/12/2008)

Επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997.

Αρ.Πρωτ 1125411/2008 (30/12/2008)

Διενέργεια αποσβέσεων hardware και software Η/Υ.