2008

Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 56ΑΠ/2008 (07/02/2008)

Λογιστική Υποκαταστημάτων.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 392/2008 (18/08/2008)

«Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας.