2008

Έγγραφο 1001/2008 (31/12/2008)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Kανονισμός εκκαθάριστης συναλλαγών επί παραγωγών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008 και 3/495/31.12.2008 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 900Β΄/16.6.2004, 1884Β΄/20.12.2004, 96 Β΄/31.1.2006, 922Β΄/8.6.2007, 353Β΄/4.3.2008 και 82Β΄/23.1.2009 αντίστοιχα)

Έγγραφο 1002/2008 (22/07/2008)

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έγγραφο 1004/2008 (15/10/2008)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1004/2008 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 κα το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 7 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

Έγγραφο 1260/2008 (10/12/2008)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 23

Έγγραφο 1261/2008 (16/12/2008)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, με τον οποίο υιοθετούνται ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 2

Έγγραφο 1262/2008 (16/12/2008)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, με τον οποίο υιοθετούνται ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη Διερμηνεία 13 της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ)

Έγγραφο 1263/2008 (16/12/2008)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1263/2008 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διερμηνεία 14 της επιτροπής διερμηνειών των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ)

Έγγραφο 1274/2008 (17/12/2008)

Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΔΛΠ) 1

Έγγραφο 1480/2008 (24/07/2008)

Τροποποίηση της απόφασης 6/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες και τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις».

Έγγραφο 495/2008 (31/12/2008)

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών.