2009

Απόφ. Αρείου Πάγου 10/2009 (01/01/2009)

H διάκριση μεταξύ γνήσιας και απλής ετοιμότητας για εργασία και δικαιώματα του εργαζομένου σε κάθε περίπτωση.

Απόφ. Αρείου Πάγου 172/2009 (22/09/2009)

Οπισθογράφηση κομιστή προς τράπεζα για είσπραξη, σε πίστωση λογαριασμού αυτού, με τη φράση «αξία σε πίστωση λογαριασμού», την μετατρέπει μεν σε λογιστική επιταγή, πλην παραμένει νόμιμος κομιστής και δικαιούχος σε έγκληση ο άνω κομιστής και όχι η τράπεζα που την ανέλαβε από τον κομιστή πελάτη της για είσπραξη και την εμφάνισε σε άλλη την πληρώτρια τράπεζα, όπου και σφραγίστηκε ως ακάλυπτη.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1957/2009 (01/09/2009)

Όλες ανεξαρτήτως οι διαφορές από αξιώσεις οι οφειλόμενες σε προσβολή του ατόμου από δημοσίευμα - τηλεοπτική - ραδιοφωνική εκπομπή.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1978/2009 (01/06/2009)

Το συμφωνημένο ασφαλιστικό ποσό επί ασφαλίσεως ζημιών δεν συνιστά το προκαθορισμένο ύψος της οφειλής του ασφαλιστή.

Απόφ. Αρείου Πάγου 2123/2009 (01/07/2009)

Προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ως καταχρηστικού και άκυρου γενικού όρου συναλλαγών.

Απόφ. Αρείου Πάγου 2132/2009 (01/07/2009)

Για τη λύση της εργασίας των εξαναγκαστικών προσληφθέντων από τις επιχειρήσεις.

Απόφ. Αρείου Πάγου 2193/2009 (01/07/2009)

Ως αποσβεσθείσα εκ του νόμου θεωρείται η απαίτηση πιστωτικού ιδρύματος κατά το πλέον ποσό αυτής.

Απόφ. Αρείου Πάγου 2468/2009 (20/10/2009)

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο βεβαιωμένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. παρά των νομίμων εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας που ήδη έχει πτωχεύσει. Λόγοι κατά του παραδεκτού της άσκησης της ποινικής δίωξης.

Απόφ. Αρείου Πάγου 627/2009 (01/09/2009)

Για τη θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης των μελών της διοίκησης νομικού προσώπου προς αποζημίωση.

Απόφ. Αρείου Πάγου 715/2009 (01/06/2009)

Με το αλληλόχρεο λογαριασμό οι απαιτήσεις από τις εμπορικές συναλλαγές δεν επιδιώκονται μεμονωμένα.