2009

Αρ.Πρωτ 000109/2009 (05/08/2009)

Όροι και Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε νόμιμο ελεγκτή και σε ελεγκτικά γραφεία.

Αρ.Πρωτ 1092675/2009 (13/10/2009)

Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Αρ.Πρωτ 1092819/2009 (15/10/2009)

Επιβολή προστίμων για έκδοση αθεώρητων στοιχείων σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και 1083/2003 κατόπιν τακτικού ελέγχου μετά τον καταλογισμό παραβάσεων για μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από προσωρινό έλεγχο.

Αρ.Πρωτ 1097289/2009 (19/10/2009)

Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα εκπροσώπησης των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους.

Αρ.Πρωτ 1100518/2009 (16/10/2009)

Έγγραφα, έντυπα και φάκελοι αλληλογραφίας που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Αρ.Πρωτ 1101510/2009 (22/10/2009)

Έκδοση παραστατικού για αμοιβή δικηγόρου μετά τη διακοπή άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός του.

Αρ.Πρωτ 1106411/2009 (09/11/2009)

Αξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α.

Αρ.Πρωτ 1110011/2009 (05/11/2009)

Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010.

Αρ.Πρωτ 151121071/2009 (17/12/2009)

Υποχρέωση ή μη έκδοσης δελτίου αποστολής για τη διακίνηση εξοπλισμού από εταιρία που αναλαμβάνει την οπτικοακουστικού κάλυψη εκδηλώσεων.

Αρ.Πρωτ 81302/2009 (10/11/2009)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 125494/25-9-2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 2082 Β) για τον καθορισμό διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α).