2009

Εγχειρίδιο 1059/2009 (10/02/2009)

Φ.Π.Α. Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2008 (009/07).

Εγχειρίδιο 1060/2009 (15/02/2009)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2009.

Εγχειρίδιο 1061/2009 (25/02/2009)

Φορολογικός οδηγός φυσικών προσώπων για τηνα ποφυγή των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009.

Εγχειρίδιο 1062/2009 (20/02/2009)

Χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

Εγχειρίδιο 1063/2009 (01/03/2009)

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Εγχειρίδιο 1064/2009 (04/03/2009)

Φορολογικός οδηγός εντύπων και δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται από τα φυσικά πρόσωπα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. Έτους 2009.

Εγχειρίδιο 1065/2009 (01/03/2009)

Πληροφορίες για ιδιώτες που φέρνουν στην Ελλάδα, Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα από άλλες χώρες.

Εγχειρίδιο 1066/2009 (05/03/2009)

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. Έτους 2009.

Εγχειρίδιο 1067/2009 (10/03/2009)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε θέματα: • Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), • Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), • Είσπραξης δημοσίων εσόδων, • Τελών και ειδικών φορολογιών, • μητρώου.

Εγχειρίδιο 1068/2009 (15/03/2009)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. έτους 2008.