2009

Απόφ. 125494/2009 (28/09/2009)

Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης» (ΦΕΚ Α 181).

Απόφ. 1526/2009 (20/10/2009)

Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης 1/409/29.12.2006 (ΦΕΚ Β/18/16.1.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης».

Απόφ. 1527/2009 (30/10/2009)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Αξιών στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας.

Απόφ. 195/2009 (17/12/2009)

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση του τ. ΤΕ-ΑΕΥΕΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού του για το έτος 2010.

Απόφ. 21530/2009 (19/11/2009)

Διάθεση μεριδίων ή μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ στην Ελλάδα.

Απόφ. 23530/2009 (19/11/2009)

Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού.

Απόφ. 2527/2009 (30/10/2009)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Παραγώγων στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας.

Απόφ. 2621/2009 (21/12/2009)

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2535/21.1.2004 με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με τη στατιστική πληροφόρηση της Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα».

Απόφ. 2672/2009 (03/12/2009)

Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.

Απόφ. 290/2009 (11/11/2009)

Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα. σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 3691/2008.