2010

Νόμος 3814/2010 (23/04/2010)

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.Δείτε επίσης: Αρχική έκδοση: 12/01/2010

Νόμος 3815/2010 (26/01/2010)

Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Νόμος 3816/2010 (26/01/2010)

Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3828/2010 (25/02/2010)

Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων.

Νόμος 3831/2010 (25/02/2010)

Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α΄)», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α΄.

Νόμος 3840/2010 (31/03/2010)

Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3895/2010 (08/12/2010)

Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα.

Νόμος 3897/2010 (10/12/2010)

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3898/2010 (16/12/2010)

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Νόμος 3899/2010 (17/12/2010)

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.