2010

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 1071/2010 (22/11/2010)

Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 1162/2010 (29/04/2010)

Τροποποίηση των άρθρων 331, 333 του Κεφαλαίου 27 “ΦΑΡΜΑΚΑ” της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει και αντικατάσταση του άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010.

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 14348/2010 (16/12/2010)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 165261/2010 (31/12/2010)

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του Π.Δ. 38/2010.

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 2566/2010 (15/09/2010)

Αναστολή της με αριθμό Α3-2503/13-09-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την «Επιβολή Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα.

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 48893/2010 (01/11/2010)

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΙΕ/4487/466/8-2-2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεως για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄)».

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 5/2010 (05/06/2010)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 82 της 7/2009 Α.Δ.

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 53534/2010 (19/11/2010)

Ίδρυση και λειτουργία μεταφορικών εταιριών σύμφωνα με το Ν.3887/2010 (ΦΕΚ Α΄/74/ΑΔΑ 4ΙΚ81-Ο) «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές».

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 54289/2010 (30/11/2010)

Καθορισμός κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων που εισάγονται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή κατά παρέκκλιση της παραγράφου 7 περ. α του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 56575/2010 (10/12/2010)

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 41240/ΕΥΣ 6713/26.08.2009 (ΦΕΚ 1791/Β΄27.08.2009) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τις 48908/ΕΥΣ 8007/30.9.2009 (ΦΕΚ 2116/Β΄/30.9.2009) και 55907/ΕΥΣ 9041/30.11.2009 (ΦΕΚ 2392/Β΄/30.11.2009).