2010

Αρ.Πρωτ 14937/2010 (28/12/2010)

Καθορισμός των οργάνων και η διαδικασία επιβολής, το είδος και το ύψος των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν.3844/2010 των κριτηρίων επιμέτρησης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Αρ.Πρωτ 28005/2010 (24/12/2010)

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166/22.09.2010)

Αρ.Πρωτ 4039978/2010 (27/12/2010)

Αποστολή οδηγιών για τη μηχανογραφική εφαρμογή της νέας νομοθετικής ρύθμισης οφειλών υπέρ ΕΛΓΑ.

Αρ.Πρωτ 5054451/2010 (27/12/2010)

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγγεγραμμένου αποστολέα προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Αρ.Πρωτ 5054857/2010 (28/12/2010)

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας IX επιβατικών οχημάτων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής για το έτος 2011, καθώς και τον υπολογισμό, επί τη βάσει των τελών αυτών, του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων των άρθρων 122 και 125 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α).

Αρ.Πρωτ 5055139/2010 (31/12/2010)

Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών.

Αρ.Πρωτ 5055143/2010 (31/12/2010)

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας.

Αρ.Πρωτ 5055146/2010 (31/12/2010)

Κοινοποίηση της αριθ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/ 31-12-2010 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας.

Αρ.Πρωτ 5055317/2010 (31/12/2010)

Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚ 5055139 ΕΞ 2010/31.12.2010 Α.Υ.Ο. για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών.

Αρ.Πρωτ 59099/2010 (24/12/2010)

Τροποποίηση της αριθ. 45955/Β.2161/17-9-2009 (ΦΕΚ 2104/τΒ/29-9-2009) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.