2010

Εγκύκλιος 17/2010 (12/02/2010)

Επανακοινοποίηση της εγκυκλίου 121/2007 που αφορά στον καθορισμό ωρών εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΓΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εγκύκλιος 31728/2010 (30/06/2010)

Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βιοτεχνικού και βιομηχανικού τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας, Ημαθίας, Φλώρινας Καστοριάς και Κιλκίς, Ξάνθης Ροδόπης και Έβρου, Πέλλας και Σερρών δυνάμει των αριθ. 2/19605/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/9.5.2006), αριθ.2/18872/0025/19.4.2006(ΦΕΚ Β΄615/17.5.2006), 2/23894/0025/28.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/4.8.2006), 2/27281/0025/8.8.2006 (ΦΕΚ Β΄1303/13.9.2006), 2/56179/0025/7.11.2006(ΦΕΚ Β΄ 1697/20.1.2006), 2/75172/0025/26.1.2007 (ΦΕΚ Β΄ 131/5.2.2007), 2/54146/0025/29.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1541/2006) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύουν.

Εγκύκλιος 46310/2010 (07/07/2010)

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2011.

Εγκύκλιος 52677/2010 (04/08/2010)

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 21 παράγραφος 5 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»

Εγκύκλιος 52743/2010 (05/08/2010)

Παροχή οικονομικών στοιχείων.

Εγκύκλιος 53845/2010 (10/08/2010)

Κατάρτιση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των επιχορηγουμένων από τον κρατικό προϋπολογισμό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των ειδικών λογαριασμών των ν.π.δ.δ., του άρθρου 3 του Ν. 3697/2008.

Εγκύκλιος 53849/2010 (10/08/2010)

Κατάρτιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011, Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 13/2010 (28/01/2010)

Τρόπος υπολογισμού του χρόνου αδείας του ΝΑΤ για θεμελίωση δικαιώματος 35ετίας με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Εγκύκλιος ΙΚΑ 15/2010 (03/02/2010)

Μείωση σε ποσοστό 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης που βαρύνουν τις μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς νόμιμη αιτία.