2011

Νόμος 3943/2011 (24/12/2014)

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

Νόμος 3949/2011 (11/04/2011)

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές».

Νόμος 3959/2011 (20/04/2011)

Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Νόμος 3978/2011 (16/06/2011)

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Νόμος 3979/2011 (16/06/2011)

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 3982/2011 (17/06/2011)

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3984/2011 (27/06/2011)

Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3985/2011 (01/07/2011)

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Νόμος 3986/2011 (24/12/2014)

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

Νόμος 3994/2011 (25/07/2011)

Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.