2011

Απόφ. 111376/2011 (31/12/2011)

Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων.

Απόφ. 1161279/2011 (25/11/2011)

Σύσταση Γραφείων στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, καθορισμός και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Απόφ. 1166057/2011 (30/11/2011)

Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, καθώς και της αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄ Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/ΕΞ 2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2187)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Απόφ. 1168860/2011 (06/12/2011)

Αναστολή λειτουργίας, επαναλειτουργία και ανακαθορισμός τίτλου και αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

Απόφ. 1173960/2011 (21/12/2011)

Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Απόφ. 1177129/2011 (29/12/2011)

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Εσοδα - Εξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Απόφ. 1453/2011 (30/11/2011)

Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του N.4001/2011, για το έτος 2012.

Απόφ. 15623/2011 (30/12/2011)

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 19721/15-10-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1656 Β΄) «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 26139/987/12/1/2011 (ΦΕΚ 72 Β΄) όμοια.

Απόφ. 15624/2011 (05/12/2011)

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 13251/531/15-10-2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας» (ΦΕΚ 1655 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 25602/974/21-1-2011 όμοια (ΦΕΚ 118 Β΄).

Απόφ. 17607/2011 (29/12/2011)

Παράταση προθεσμιών καταβολής τέλους λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων.