2011

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 26139/2011 (28/01/2011)

Τροποποίηση της αριθμ. 19721/15-10-2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα» (1656 Β).

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 273/2011 (07/02/2011)

Εφαρμογή νέου νόμου 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 481/2011 (22/02/2011)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.).

Απόφ. Υπ.Ανάπτυξης 5006718/2011 (11/02/2011)

Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του N. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄) – Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 10034/2011 (18/01/2011)

Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών ΟΓΑ έτους 2011.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 1194/2011 (21/01/2011)

Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 και 15 της υπ. αριθμ. 6248/31-03-2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων».

Απόφ.Υπ.Εργασίας 146/2011 (22/12/2011)

Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ για το έτος 2012.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 147/2011 (22/12/2011)

Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2012 των Κρεοπωλών των πόλεων Αθήνας, Πειραιάς, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 23385/2011 (16/12/2011)

Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2011- Ν. Έτους 2012 των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 23411/2131/2011 (30/12/2011)

Διαδικασίες είσπραξης, ελέγχου διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.).