2011

Εγχειρίδιο 1075/2011 (15/01/2011)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011.

Εγχειρίδιο 1076/2011 (01/02/2011)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε θέματα: • φορολογίας κεφαλαίου, • φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), • κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.), • είσπραξης δημόσιων εσόδων, • τελών και ειδικών φορολογιών, • μητρώου.

Εγχειρίδιο 1077/2011 (07/02/2011)

Οι συχνότερες ερωτήσεις που τίθενται από χρήστες του taxisnet και οι απαντήσεις τους.

Εγχειρίδιο 1078/2011 (01/02/2011)

Φορολογικός οδηγός φυσικών προσώπων για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. Έτους 2011.

Εγχειρίδιο 1079/2011 (30/03/2011)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010 (009/10).

Εγχειρίδιο 1080/2011 (04/05/2011)

Οδηγίες συμπλήρωσης Οριστικής ΦΜΥ οικ. Έτους 2010.