2012

Απόφ. 104744/2012 (30/01/2012)

Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Απόφ. 1180478/2012 (28/12/2012)

Ανακατανομή των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, κατά κλάδο προέλευσης, μεταξύ των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης.

Απόφ. 1180571/2012 (31/12/2012)

Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Απόφ. 1180572/2012 (31/12/2012)

Ανάθεση είσπραξης των Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ..

Απόφ. 13937/2012 (03/02/2012)

Κριτήρια καθορισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής και κριτήρια καθορισμού της επάρκειας των εγκαταστάσεων των εμπόρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής, για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89).

Απόφ. 14080/2012 (11/01/2012)

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 31092/4-7-2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 31217/8-4-2003 όμοια.

Απόφ. 1460/2012 (27/01/2012)

Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή.

Απόφ. 14684/914/2012 (31/12/2012)

Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών.

Απόφ. 166/2012 (28/12/2012)

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

Απόφ. 167/2012 (28/12/2012)

Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) της διαδικασίας άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων και εγγραφής στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).