2012

Απόφ. Αρείου Πάγου 105/2012 (23/01/2012)

Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης έργου του ασφαλιστικού συμβούλου και του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων

Απόφ. Αρείου Πάγου 1474/2012 (01/10/2012)

Είναι ανεπίδεκτα νομής και χρησικτησίας από ένα συγκύριο τα καθορισθέντα με πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη οικοδομής.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1505/2012 (16/10/2012)

Δεν καλύπτεται ασφαλιστικά αστική ευθύνη προσώπων οφειλόμενη σε ατύχημα προκληθέν από πρόθεση του ασφαλισμένου ή του προστηθέντα από αυτόν.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1542/2012 (26/10/2012)

Επί λήξεως εμπορικής μίσθωσης με τη συμπλήρωση δωδεκαετίας ο εκμισθωτής οφείλει στον μισθωτή αποζημίωση για την άϋλη εμπορική αξία του μισθίου.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1544/2012 (26/10/2012)

Η ενενηκονθήμερη προθεσμία για την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη είναι αποσβεστική.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1551/2012 (02/11/2012)

Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη δικαιούνται να λάβουν τα μέλη της οικογένειας του θύματος.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1557/2012 (02/11/2012)

Η αμφισβήτηση της ιδιότητας προσώπου ως πολύτεκνου δημιουργεί διοικητική διαφορά ουσίας.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1560/2012 (02/11/2012)

Έξοδος εταίρου Ε.Π.Ε. από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο.

Απόφ. Αρείου Πάγου 168/2012 (13/01/2012)

Παράγεται αυτοτελής και ετεροβαρής ενοχή από εγγραφή αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους.

Απόφ. Αρείου Πάγου 172/2012 (31/12/2012)

Στη δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων υπάγονται μεταξύ άλλων.