2012

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1038/2012 (10/09/2012)

Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων από δημόσιες μονάδες υγείας.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1086/2012 (10/09/2012)

Λογιστική αντιμετώπιση της ανέγερσης από τον μισθωτή, κτιρίου σε οικόπεδο του εκμισθωτή.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1129/2012 (15/10/2012)

Ειδικός φόρος κατανάλωσης και Φ.Π.Α. καπνικών ειδών.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1250/2012 (15/10/2012)

Πρόγραμμα πιστότητας πελατών.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1294/2012 (06/06/2012)

Αλλαγή χρήσης χώρου και καταβολή ειδικού προστίμου Ν.3843/2010.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1371/2012 (06/06/2012)

Τραπεζικός λογαριασμός όψεως σε δολάρια.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1377/2012 (08/11/2012)

Λογιστικές εγγραφές αναδιάρθρωσης χρέους (PSI).

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1402/2012 (08/11/2012)

Λογιστικές εγγραφές αναδιάρθρωσης χρέους (PSI).

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1681/2012 (08/11/2012)

Λογιστικός χειρισμός πλωτών μέσων.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 314/2012 (06/06/2012)

Αναδοχή χρέους άλλης εταιρείας.