2012

Εγχειρίδιο 1081/2012 (01/02/2012)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε θέματα: • φορολογίας κεφαλαίου, • κώδικα βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ), • είσπραξης δημοσίων εσόδων, • μητρώου.

Εγχειρίδιο 1082/2012 (15/03/2012)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012.

Εγχειρίδιο 1083/2012 (05/03/2012)

Φορολογικός οδηγός φυσικών προσώπων για την αποφυγή συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

Εγχειρίδιο 1084/2012 (01/06/2012)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε θέματα: • Φορολογίας εισοδήματος, • Φορολογίας κεφαλαίου, • Φ.Π.Α., • Κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.), • Τελών και ειδικών φορολογιών, • Είσπραξης δημοσίων εσόδων, • Μητρώου.

Εγχειρίδιο 1085/2012 (01/06/2012)

Κωδικοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων.

Εγχειρίδιο 1086/2012 (01/07/2012)

Χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

Εγχειρίδιο 1087/2012 (31/07/2012)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε θέματα: • φορολογίας εισοδήματος • φορολογίας κεφαλαίου • Φ.Π.Α. • κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.) • τελών και ειδικών φορολογιών • είσπραξης δημοσίων εσόδων • μητρώου • φορολογικών ελέγχων

Εγχειρίδιο 1088/2012 (17/09/2012)

Κανόνες διακίνησης / εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)