2013

Απόφ. 1000737/2013 (03/01/2013)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β΄ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Απόφ. 1002182/2013 (04/01/2013)

Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Απόφ. 1002441/2013 (07/01/2013)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19-10-2012 (Β΄ 2828) και Δ6Α 1157277 ΕΞ2012/15-11-2012 (Β΄ 3042) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.

Απόφ. 1011005/190/2013 (31/12/2013)

Καθορισμός του προβλεπόμενου στην παρ. 10 του άρθρου 39 του N. 3105/2003 (29 Α) ανταλλάγματος.

Απόφ. 117/2013 (04/01/2013)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Απόφ. 1195541/2013 (20/12/2013)

Σύσταση Δ.Ο.Υ., Α΄ τάξεως, στον νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου».

Απόφ. 1195952/2013 (20/12/2013)

Ορισμός Δ.Ο.Υ. ως αρμόδιας για την αντιμετώπιση λανθασμένων πληρωμών τελών κυκλοφορίας.

Απόφ. 1196756/2013 (23/12/2013)

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

Απόφ. 1196858/2013 (23/12/2013)

Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Απόφ. 1196991/2013 (24/12/2013)

Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.