2013

Απόφ. Αρείου Πάγου 10/2013 (30/05/2013)

Δεν δικαιούται το κράτος μέλος της Ε.Ε. να αρνείται την εφαρμογή των διατάξεων κοινοτικής οδηγίας επικαλούμενο υπαίτια καθυστέρηση του στην ενσωμάτων της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Απόφ. Αρείου Πάγου 14/2013 (27/06/2013)

Έγκυρη η συμφωνία των συμβαλλομένων σε ασφάλιση πίστωσης από επαγγελματική δραστηριότητα για έγγραφη γνωστοποίηση στην ασφαλιστική εταιρεία μέσα σε ορισμένη προθεσμία της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 109527/2013 (24/12/2013)

Χορήγηση του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων από 01.01.2014.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 1245/2013 (07/01/2013)

Όροι αμοιβής εργαζομένων ως προσωπικό ασφαλείας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 242/44/2013 (04/01/2013)

Εγκύκλιος εφαρμογής υπουργικής απόφασης 29331/1135/2012 (Β΄ 3445) "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2013".

Απόφ.Υπ.Εργασίας 3808/2013 (14/01/2013)

Διενέργεια υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κράτησης 3% επί του αντιτίμου των ταχυδρομικών υπηρεσιών ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..

Απόφ.Υπ.Εργασίας 410/18/2013 (07/01/2013)

Σχετικά με την ισχύ των γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 412/10/Φ80355/2013 (09/01/2013)

Συμπλήρωση αρχείων συνταξιούχων με Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 4444/69/1/2013 (08/01/2013)

Δικαιώματα από εταιρικά

Απόφ.Υπ.Εργασίας Φ80000/663/55/2013 (09/01/2013)

Απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου.