2013

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 326-327/2013 (28/03/2013)

Επίδραση έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 στις οικονομικές καταστάσεις.