2013

Εγχειρίδιο 1089/2013 (15/01/2013)

Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Εγχειρίδιο 1090/2013 (12/03/2013)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε θέματα: • φορολογίας εισοδήματος, • φορολογίας κεφαλαίου, • τελών και ειδικών φορολογιών, • είσπραξης δημόσιων εσόδων, • μητρώου, • φορολογικών ελέγχων.

Εγχειρίδιο 1091/2013 (05/03/2013)

Οδηγίες υποβολής εντύπων σε ΣΕΠΕ μετά την 1/3/2013.

Εγχειρίδιο 1092/2013 (12/03/2013)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε θέματα: • φορολογίας κεφαλαίου.

Εγχειρίδιο 1093/2013 (20/05/2013)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013.