2013

Έγγραφο 1000/2013 (21/11/2013)

Πρόταση σχεδίου νόμου: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις.

Έγγραφο 183/2013 (04/03/2013)

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς