2014

Απόφ. 1004480/2014 (09/01/2014)

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

Απόφ. 1005461/2014 (10/01/2014)

Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Απόφ. 1009902/2014 (15/01/2014)

Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου.

Απόφ. 108477/2014 (12/12/2014)

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Απόφ. 1167121/2014 (18/12/2014)

Αρμοδιότητα έκδοσης εντολής φορολογικού ελέγχου.

Απόφ. 1193/160351/2014 (17/12/2014)

Παράταση προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 19α του Ν.4015/2011 (Α΄ 210), όπως ισχύει

Απόφ. 2/95684/0004/2014 (12/12/2014)

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, τους υπευθύνους Γραφείων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.

Απόφ. 244160004/2014 (17/01/2014)

Τρόπος, διαδικασία και όργανα ελέγχου επίτευξης στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55, παρ. 21 του N.4002/2011, όπως ισχύει.

Απόφ. 297/2014 (07/01/2014)

Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 174).

Απόφ. 3457/2014 (14/01/2014)

Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων.