2014

Απόφ. Αρείου Πάγου 1/2014 (03/02/2014)

Έγκλημα κακουργηματικής φοροδιαφυγής (άρθρο 17 παρ. 1, 2 Ν. 2523/1997). Άμεση άσκηση ποινικής διώξεως κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. α περ. αα ν. 2523/1997, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. θ Ν. 3943/2011), πριν, δηλαδή, από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, όπως προβλεπόταν από την άνω διάταξη του Ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως. Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ Ν. 3943/2011 και για εκκρεμείς υποθέσεις ή για όσες δεν έχει κινηθεί ακόμη ποινική δίωξη. Επιτρεπτή η αναδρομικότητα της διατάξεως αυτής (ως δικονομικής). Ορθώς το Συμβούλιο απέρριψε την προσφυγή του κατηγορουμένου για ακύρωση της ποινικής διώξεως και δεν υπερέβη την εξουσία του. Απόρριψη αιτήσεως.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1252/2014 (02/06/2014)

Μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας

Απόφ. Αρείου Πάγου 1264/2014 (05/07/2014)

Σε περίπτωση που ο μισθωτός αποχωρεί οικειοθελώς από την υπηρεσία ενός εργοδότη, στον οποίο μέχρι κάποια, δεδομένη χρονική στιγμή πρόσφερε την εργασία του, για να ενταχθεί στην υπηρεσία άλλου εργοδότη, στον οποίο στο εξής επιθυμεί να προσφέρει την εργασία του, πρόκειται για καταγγελία της συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου, η οποία ενδέχεται να είναι είτε ρητή ή είτε σιωπηρή

Απόφ. Αρείου Πάγου 2/2014 (22/09/2014)

Οδηγίες για την εφαρμογή της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας

Απόφ. Αρείου Πάγου 293/2014 (07/02/2014)

Συνταγματικότητα του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Απόφ. Αρείου Πάγου 4/2014 (01/09/2014)

Εισαγγελικές παραγγελίες κατ΄ άρθρ. 25 παρ. 4 εδ. β΄ Ν.1756/1988 και προστασία προσωπικών δεδομένων

Απόφ. Αρείου Πάγου 6/2014 (14/10/2014)

Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013).

Απόφ.Υπ.Εργασίας 18679/304/2014 (02/12/2014)

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν.4254/2014.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 39703/2829/2014 (07/11/2014)

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014

Απόφ.Υπ.Εργασίας 40279/1582/2014 (12/11/2014)

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 Ν.4277/2014.