2014

Π.Δ. 58/2014 (22/04/2014)

Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Π.Δ. 25/2014 (25/02/2014)

Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων.

Π.Δ. 35/2014 (12/03/2014)

Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και Ν.3908/2011 (Α΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς.

Π.Δ. 165/2014 (20/11/2014)

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας.

Π.Δ. 122/2014 (23/09/2014)

Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας.