2014

Αρ.Πρωτ 1167760/2014 (18/12/2014)

Παροχή οδηγιών για την άμεση κοινοποίηση των εντολών ελέγχου και την παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N.4174/2013, όπως ισχύει) σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων.

Αρ.Πρωτ 1168423/2014 (19/12/2014)

Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών και εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών.

Αρ.Πρωτ 1170320/2014 (30/12/2014)

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών αϊτό τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων.

Αρ.Πρωτ 1170449/2014 (24/12/2014)

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου

Αρ.Πρωτ 1170561/2014 (30/12/2014)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Αρ.Πρωτ 1170631/2014 (30/12/2014)

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας - Α΄ Μέρους και των αντίστοιχων Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας (Τ.Δ.Λ.) και Εντύπων (ΕΝΤ.).

Αρ.Πρωτ 2/95583/0004/2014 (12/12/2014)

Τοποθέτηση Προϊσταμένων στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών

Αρ.Πρωτ 44331/2014 (17/12/2014)

Εκτέλεση Κοστολογημένων ιατρικών εξετάσεων από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και απόδοση δαπάνης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Αρ.Πρωτ 51571/2014 (31/12/2014)

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

Αρ.Πρωτ 62760/2014 (24/12/2014)

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης συντηρούμενου μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης.