2014

Εγκύκλιος 52/2014 (10/10/2014)

Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Εγκύκλιος 53/2014 (20/11/2014)

Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

Εγκύκλιος 56/2014 (16/12/2014)

Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Εγκύκλιος 58/2014 (31/12/2014)

Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Εγκύκλιος 59/2014 (31/12/2014)

Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 57-Π14-2/2014 (03/11/2014)

Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2014

Εγκύκλιος ΙΚΑ 61/2014 (10/11/2014)

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014

Εγκύκλιος ΙΚΑ 62/2014 (26/11/2014)

α) Κοινοποίηση διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 18 του Ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225Α>/8-10-2014) β)Διευκρινίσεις για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού Σώματος που εξακολουθούν, κατόπιν επιλογής τους, να συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 63/2014 (28/11/2014)

Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 64/2014 (28/11/2014)

Σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων , οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010.