2014

Εγχειρίδιο 1094/2014 (04/04/2014)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014.

Εγχειρίδιο 1095/2014 (01/07/2014)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε θέματα: • φορολογίας εισοδήματος • φορολογίας κεφαλαίου • τελών και ειδικών φορολογιών • φορολογικών ελέγχων • μητρώου • είσπραξης δημόσιων εσόδων • επίλυσης διαφορών

Εγχειρίδιο 1096/2014 (01/12/2014)

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθεστέρα ερωτήματα των πολιτών σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και λοιπών διοικητικών διαδικασιών