2014

Έγγραφο 2001/2014 (08/05/2014)

Επικαιροποιημένο διατακτικό της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄) όπως ισχύει, (μετά την τροποποίηση-συμπλήρωση της με την Απόφαση ΠΟΛ 1065/2014-ΦΕΚ 642 Β΄).

Έγγραφο 2002/2014 (08/05/2014)

Επικαιροποιημένο διατακτικό της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1275/2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄) όπως ισχύει, (μετά την τροποποίηση-συμπλήρωση της με την Απόφαση ΠΟΛ 1065/2014-ΦΕΚ 642 Β΄).

Έγγραφο ΦΓ8-65456/2014 (24/09/2014)

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.