2015

Απόφ.Υπ.Εργασίας 102/2015 (20/03/2015)

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν. 4313/2014.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 2640/715/2015 (21/01/2015)

Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2015.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 2651/66/2015 (21/01/2015)

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270)

Απόφ.Υπ.Εργασίας 2757/67/2015 (21/01/2015)

Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014

Απόφ.Υπ.Εργασίας 28104/2015 (27/02/2015)

Απονομή σύνταξης ΕΤΕΑ- Παροχή διευκρινήσεων.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 3631/87/2015 (27/01/2015)

Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 42292/Δ9.11590/2015 (02/10/2015)

Καθορισμός ωραρίου επικοινωνίας με τους πολίτες για το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 43106/Δ9/11802/2015 (22/10/2015)

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Φ.10035/οικ.20244/2722/14-10-2014 (ΦΕΚ 2823 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)».

Απόφ.Υπ.Εργασίας 46454/Δ9.12694/2015 (20/10/2015)

Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο ν), περ. της υπ΄ αριθμ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 28153/126/28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως ισχύει, για το έτος 2015.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 47523/1570/2015 (23/10/2015)

Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα με τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄).