2015

Π.Δ. 24/2015 (27/01/2015)

Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Π.Δ. 28/2015 (23/03/2015)

Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Π.Δ. 67/2015 (17/09/2015)

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ).

Π.Δ. 38/2015 (28/06/2015)

Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα.