2015

Αρ.Πρωτ 1000210/2015 (31/12/2015)

Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015.

Αρ.Πρωτ 105254/2015 (30/12/2015)

Μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016.

Αρ.Πρωτ 1160573/2015 (14/12/2015)

Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Αρ.Πρωτ 1161529/2015 (15/12/2015)

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016.

Αρ.Πρωτ 1164172/2015 (21/12/2015)

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

Αρ.Πρωτ 1164884/2015 (17/12/2015)

Καταβολή του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις υπηρεσίες δικηγόρου κατά την επιδίκαση δικαστικών εξόδων και δαπανών.

Αρ.Πρωτ 1166032/2015 (21/12/2015)

Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που αποκτούν οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ ΑΕ.

Αρ.Πρωτ 1167860/2015 (31/12/2015)

Στοιχεία οριστικών κτηματολογικών εγγραφών.

Αρ.Πρωτ 133969/2015 (22/12/2015)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.

Αρ.Πρωτ 5026343/2015 (18/12/2015)

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου