2015

Εγκύκλιος ΙΚΑ 48/2015 (19/10/2015)

Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2190/94 ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες εργαζόμενους στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέων πλασματικών χρόνων, όπως αυτοί ορίζονται με την παρ. 6 του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 61 του Ν. 4278/2014.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 49/2015 (02/11/2015)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 7 του N. 4331/2015, σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών -τετραπληγικών. Κατάργηση της Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργικής Απόφασης.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 50/2015 (04/12/2015)

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής και ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Εγκύκλιος ΙΚΑ 52/2015 (15/12/2015)

Γνωστοποίηση των διατάξεων: α) του άρθρου 2 παρ. Ε, υποπαρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄), β) της υπουργικής απόφασης με αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26.10.2015 (ΦΕΚ 2311, τ. Β΄) γ) του άρθρου 14 παρ. 1-4 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄) και παροχή οδηγιών.

Εγκύκλιος ΙΚΑ E40/912/2015 (22/12/2015)

Διαχείριση Μητρώου Εργοδοτών Δημοσίων Υπηρεσιών και αποκεντρωμένων μονάδων αυτών για την απασχόληση προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Α42/6/2015 (26/11/2015)

Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2016.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Γ99/1/136/2015 (07/12/2015)

Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Ε331114/2015 (31/12/2015)

Στοιχεία ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - Νοεμβρίου 2015.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Ε40/907/2015 (14/12/2015)

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016.

Εγκύκλιος ΙΚΑ Σ40/121/2015 (15/10/2015)

Κατοχύρωση ορίου ηλικίας για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένες οι οποίες είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010.