2015

ΠΟΛ. 1002/2015 (28/12/2015)

Εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών με αναστολή ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1264/2015 (17/12/2015)

Κοινοποίηση των άρθρων 20 του Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133) και 29 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164), σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 39α παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) και λοιπές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

ΠΟΛ. 1265/2015 (18/12/2015)

Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1274/2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1065/2014 (ΦΕΚ Β΄ 642).

ΠΟΛ. 1266/2015 (18/12/2015)

Τροποποίηση της απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) περί αρμοδιότητας χορήγησης ρύθμισης άρθρων 1- 17 Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως ισχύει.

ΠΟΛ. 1267/2015 (21/12/2015)

Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

ΠΟΛ. 1268/2015 (21/12/2015)

Υποχρεώσεις υποκειμένων που παρέχουν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει (άρθρο 19 του Ν. 4346/2015).

ΠΟΛ. 1270/2015 (23/12/2015)

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο Δήμο Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΠΟΛ. 1272/2015 (16/12/2015)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄/17.10.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 Ν.1882/1990).

ΠΟΛ. 1273/2015 (30/12/2015)

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών.

ΠΟΛ. 1274/2015 (30/12/2015)

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015.